Personakt

750 Johannes Jonae Tornaeus

Kyrkoherde i Nedertornea. Blev ca 81 år.

Född:omkring 1600 Nedertorneå (BD) 1)
Död:1681-07-16 Nedertorneå (BD) 2)

Barn med 751 Margareta Burman (1630? - )

Barn:
375 Anna Tornea (1670? - 1757)

Noteringar

Åtföljde greve Bengt Oxenstierna på dennes resor till orienten under 6-7 år och fick då grundlig kännedom om orientaliska språk.

Student i Uppsala 16 febr 1625. Synes en tid varit informator hos förvaltaren Joachim Opsopaeus på Degarö och hos kyrkoherden Olaus Andr. Roslagius i Rimbo. Efter sin promotion till fil.mag 1632, vid vilken han till promotionskamrat hade sedermera superintendenten P Steuchius, åtföljde han greve Bengt Oxenstierna ("Resarebengt") under 6 a 7 år på resor i Orienten och förvärvade därigenom grundlig kännedom i orientaliska språk. Ordinerades efter hemkomsten till Neder-Torneå pastorat enligt beslut i Uppsala domkapitel 11 okt 1639. Han hade till medtävlare predikanten i Finska församlingen i Stockholm Bartholus och erhöll kungl. kollationsbrev på tjänsten 27 jan 1640. Vid sitt tillträde möttes han av rätt stor oginhet från kapellanernas sida men lade redan från början i dagen ett stort nit om lapparnas undervisning. Det omtalas, att han tagit till sig en snäll lappgosse, informerat honom att väl läsa och förstå katekesen och därpå sänt honom till lappmarken att lära lappbarnen abc och katekes. Själv gjorde Tornaeus vanligen 1 a 2 ggr om året resor i Torneå lappmark, stundom ända till Utsjoki. Den 23 febr 1643 befalldes han av Kungl. Maj:t att till lappska transferera Manuale Sueticum, ett arbete vars tryckning försiggick i Stockholm 1648 under hans överinseende. Härför utanordnade Kungl. Maj:t 6 sept 1648 åt honom 300 dlr s:mt till tärepenningar. Han befriades från taxen och gärden 12 dec 1648 och erhöll frihetsbrev på 4 skattehemman i socknen 18 dec samma år. Prost 1649, kontraktsprost 1654, riksdagsdeputerad 1644 och 1647. Under Tornaei tid byggdes Torneå stads första kyrka. Han författade 1672 en beskrivning över Torneå och Kemi Lappmarker, vilken utgavs av trycket först 100 år senare. Han avled 16 juli 1681 och begravdes av sin måg prosten Ol. Graan i Piteå. En vid begravningen närvarande fransman Regnard har lämnat en ganska drastisk skildring av hur den tiillgick, belysande för de dåtida norrländska sedvänjorna vid sådana tillfällen.(Härnösands stifts herdaminnen) En notering beträffande dottern Brita, gift med Ol. Graan, säger att en skeppare Mårten Matsson hade i sin dryckenskap okvädat prostinnan och kallat henne "Illfinskan", varför prosten fann sig föranlåten att i en inlaga 1687 upplysa Svea hovrätt, att hon var av svenska föräldrar. "Resarebengt" Bengt Bengtsson Oxenstierna är begravd i Jäders kyrka (D) och hans kista finns i släktens gravkor, vilket besöktes 1950.


Källor

1)Sten Hofvenstam
  
2)Tornedalens historia sid 286-begravning